De tijd is nabij, de Russische beer is wakker.

Zo lezen we o.a. in Ezechiël 38:1-16 "Het woord des Heren kwam tot mij; Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal: profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger. …..en gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt."

De meeste Bijbelonderzoekers zijn het er wel over eens dat met Magog, Rusland bedoeld wordt en dat Gog de toekomstig leider van dit land zal zijn. Volgens Genesis 10 was Magog een kleinzoon van Noach. De afstammelingen van Magog hebben ten noorden van het Kaukasusgebergte in het huidige Rusland gewoond en is het volk van waaruit de moderne Russen voort gekomen zijn. Ros, of Rus, was een van de stammen die van Magog afstammen. Zij hebben lang in de omgeving van de Wolga gewoond. Mesech en Tubal waren jongere broers van Magog (Genesis 10:2) en hebben ook in het gebied van het huidige Rusland gewoond. Mesech was de stichter van de Moski, en van dit naamwoord is 'Moskou' afgeleid. Tubal is de stamvader van de Tibereni die langs de Zwarte Zee gewoond hebben.

Mogelijk is met de crisis in de Oekraïne en de annexatie van het Oekraïnse schiereiland 'de Krim', de Russische beer wakker geworden uit zijn winterslaap en verkeert de hele wereld nu in gevaar, God weet het alleen.

In ieder geval zullen de recente ontwikkelingen tussen Amerika, Rusland en Europa, voor enorme economische en politieke problemen kunnen zorgen. Er wordt uiteraard op dit moment heel veel diplomatiek werk verzet om een escalatie te voorkomen, maar laat ons beseffen dat er gewoon geen eenvoudige oplossingen bestaan voor dit probleem en dus hangt een confrontatie mogelijk in de lucht.

Maar… zouden de gebeurtenissen waarvan we vandaag getuige zijn, de aanloop kunnen zijn van de vervulling van Bijbelse profetieën? God weet het alleen, maar er is toch veel wat mogelijk in die richting wijst.

Echter hoe alarmerend de huidige gebeurtenissen ook zijn, in het licht van de eindtijd profetieën van de Bijbel zouden ze ons niet hoeven te verbazen. Het is goed mogelijk dat we op dit moment getuige zijn van de voorbereidingen van de vervulling van Ezechiëls profetie, die ongeveer 2600 jaar geleden zijn geschreven. De Bijbel beschrijft o.a. in Ezechiël 38 en 39 een massale invasie in Israël door een coalitie van verschillende landen die in de eindtijd plaats zal vinden.

Als er iets is wat deze huidige crisis heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de machten in de wereld aan het verschuiven zijn. Het ooit zo rijke en machtige Westen moet naast China en het Midden-Oosten nu ook rekening houden met opkomende machten als Rusland en Iran. Twee landen die volgens de profetie van Ezechiël 38 een geweldige aanval op Israël zullen leiden in de eindtijd.

In de gebeurtenissen van de laatste tijd horen we a.h.w. het profetische hoefgetrappel al. Mocht het tot een confrontatie komen tussen Rusland en enkele westerse mogendheden, dan zal dit zeker grote gevolgen hebben voor de rest van de wereld en met name in het Midden Oosten. Laten we uiteraard bidden en hopen op een diplomatieke oplossing, maar ook dan is niet alle gevaar geweken. De ene reactie kan voor de andere actie zorgen, zoals domino stenen elkaar in hun val versterken.

Heel veel van deze gebeurtenissen hebben met provocatie en verdeling van de macht in de wereld te maken, men wil a.h.w. nagaan tot hoe ver men kan gaan. Rusland weet als geen ander hoe afhankelijk de Europese staten inmiddels zijn van de gas toevoer uit dat land en hoe verder de gehele westerse wereld afhankelijk is van de olie uit het Arabische deel van de wereld. We liggen feitelijk letterlijk aan het infuus en dit maakt onze positie uiterst gevaarlijk. Met name speelt dit een rol in het conflict in het Midden Oosten tussen Israël en de buurlanden. In voorgaande oorlogen in het Midden Oosten, werden Amerika en de Europese Unie nog gezien als vrienden van Israël. Maar…met de afhankelijke positie die we nu hebben, zal dat dan nog zo zijn, in het geval van een nieuw conflict? Niemand weet het dan God alleen.

De Russische beer is mogelijk al uit zijn winterslaap ontwaakt en laat in het huidige conflict in de Oekraïne, zijn tanden zien. Daarmee laat de Russische beer overduidelijk zien waar hij toe instaat is en dit heeft straks zeker invloed op het standpunt van de westerse mogendheden, als Rusland opnieuw zijn invloed zal doen laten gelden om regimes, als van Iran en Syrië te steunen, die Israël haten. Achter dit alles hangt dreigend de oude profetie van Ezechiël 38-39, die voorzegt dat Iran (het oude Perzië) een sleutelrol zal spelen in de eindtijd en met andere landen een verbond zal aangaan om Israël aan te vallen. Wat we zien gebeuren, lijkt te wijzen op de vervulling van die grote profetie.

De grote ontsnapping.
Op een dag, misschien al heel snel, zal de wereld worden opgeschrikt door de vervulling van iets wat de opname van de gemeente heet — een plotselinge gebeurtenis, waarbij kinderen van God die Jezus liefhebben, van deze aarde wordt weggehaald.

In een fractie van een seconde zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een lichaam wat onsterfelijk wordt (net als bij Jezus gebeurde, ons voorbeeld). Jezus zal ons in de lucht tegemoet komen en we zullen met Hem een hemels feest vieren, wat we noemen de Bruiloft van het Lam (Openb.19).