Profetieën uit de Bijbel

 • Slide 1

  Bijbelse profetieën over wat in de toekomst gaat komen


  Lees de Bijbel - Openbaring 1:3
  "Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij."

 • Slide 2

  Het laatste wereldrijk wat macht aan de antichrist geeft


  Lees de Bijbel - Openbaring 17:13, 14
  "Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam –
  want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen".

 • Slide 14

  Een nieuwe heerser komt, die schijnvrede brengt


  Lees de Bijbel - 1 Thessalonicensen 5:3
  "Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen,
  zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten".

 • Slide 3

  Valse profeten en leraren die miljoenen misleiden


  Lees de Bijbel - Openbaring 13:13, 14
  "En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
  En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest".

 • Slide 4

  De Bijbel voorzegt wereldwijde rampen in de eindtijd


  Lees de Bijbel - Matteüs 24:7
  "Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;
  en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen."

 • Slide 6

  Wereldwijde klimaat verandering, waardoor honger


  Lees de Bijbel - Openbaring 6:8
  "En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven
  over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde."

 • Slide 7

  Verschrikkelijke oorlogen, volkeren tegen volkeren


  Lees de Bijbel - Openbaring 18:16
  "Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken,
  en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest."

 • Slide 8

  Nucleaire oorlogen die een deel van de aarde vernietigt


  Lees de Bijbel - Openbaring 8:8,9
  "En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.
  En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging."

 • Slide 13

  Jezus neemt Zijn gemeente plotseling van de aarde weg


  Lees de Bijbel - Mattheus 24:40-42
  "Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen;
  de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal."

 • Slide 9

  Israël komt tot berouw en bekering


  Lees de Bijbel - Ezechiël 36:26, 27
  "Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
  Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt."

 • Slide 10

  Jezus zal zichtbaar voor iedereen terugkomen op de Olijfberg


  Lees de Bijbel - Openbaring 1:7
  "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen."
  (Lees ook Zacharia 14:4) "Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan."

 • Slide 11

  De gouden poort gaat weer open, als het rijk van Jezus aanbreekt


  Lees de Bijbel - Ezechiël 46:1
  "Deze woorden uit Ezechiël spreken over wat er gaat gebeuren, op sabbatdag, d.i. als Jezus komt. Jezus zal door de Poort binnen gaan."

 • Slide 12

  Een gouden toekomst gaat komen, Jezus zal regeren.


  Lees de Bijbel - Maleachi 4:2
  "Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn."

Trump erkent de Golan als van Israël.

President Donald Trump heeft onlangs (2019) samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, een belangrijke stap gezet naar de terugkeer van Israël,naar de Bijbelse grenzen van het land zoals God aan Abraham beloofd had (Genesis 12:7). Trump heeft namelijk de moedige stap gedaan, om ondanks wereldwijd verzet, een verklaring te ondertekenen waarin de Verenigde Staten erkennen, dat de Golanhoogten nu tot Israël behoren. De Verenigde Naties, Syrië en Turkije zijn uiteraard niet te spreken over deze actie van Amerika, maar ook dit is in het plan van God en niemand kan dat stoppen.

Klimaat verandering. Nieuw evangelie?

Mensen die denken dat we het allemaal zelf in de hand hebben, gaan vaak volkomen voorbij aan wat de Bijbel voorspelt, over de toekomst van onze aarde. Men ziet het op de volgende manier. De mens op aarde is schuldig aan de klimaat verandering die waarschijnlijk op dit moment plaats vindt. De verandering van het klimaat zou voornamelijk veroorzaakt worden door een sterke toename van de z.g. CO2 uitstoot en daarvoor wordt de mens gezien als de belangrijkste schuldige. Nu is het de vraag of de uitstoot van CO2 werkelijk de enige oorzaak is voor de verandering van het klimaat.

Trump zegt het kernakkoord met Iran op.

President Trump had al in 2018 bekend gemaakt dat hij definitief heeft besloten om het kernakkoord met Iran op te zeggen. De beslissing van Trump met betrekking tot dat nucleair akkoord, is zeer tegen de wens van de verschillende EU-lidstaten. In Europa zijn we in dit soort zaken nog wel eens een beetje naïef en willen we nog wel eens uitgaan van het goede in de mensheid. Europa nam aan dat Iran door het akkoord geleidelijk zou transformeren naar een meer betrouwbare, op het westen georiënteerde maatschappij. Lees wat dit te maken heeft met het profetisch plan van God met Israël en de wereld.