De Bijbel en de verkiezing van de paus?

Is de Rooms Katholieke leer de waarheid?
Openb. 13:14 "En het verleidt hen, die op de aarde wonen,…"
De RK kerk claimt de enige ware kerk van Jezus Christus te zijn. Maar is dat ook zo? Als we de leer van de RK kerk bestuderen komen we al snel met zaken in aanraking die absoluut niet Bijbels te verdedigen zijn, zoals o.a.:

– De Maria verering en haar centrale plaats.
Deze lering doet afbreuk aan het middelaarschap van Jezus, die de enige weg tot God is. Het gevolg is, veel Katholieke gelovigen bidden alleen tot Maria en niet tot Jezus. Maar ook Maria had het offer van haar Zoon Jezus nodig om behouden te mogen zijn.

– Aanbidding van overleden heiligen.
Hoe goed mensen ook geleefd hebben, niemand kan heilig worden door eigen werken (Lees Rom.5). De enige manier waarop wij heilig kunnen worden is als Jezus bloed ons reinigt. Hij heeft de prijs voor ons betaald.

– De onfeilbaarheid van de Paus.
Ook de paus is een mens met fouten en kan onmogelijk onfeilbaar zijn. Uiteindelijk hebben we allemaal genade nodig.

– Het celibaat.
Dit laatste is de laatste tijd erg in opspraak vanwege de vele meldingen van seksueel misbruik door priesters en nonnen.

De leer van de RK kerk is net als bij vele andere religies van de wereld. Men leert dat door 'goede werken' Gods genade verdiend kan worden. Als je maar een goed mens bent, dan zal God je wel genadig zijn. Maar de grootste leugen van satan is, om de mensen te laten geloven dat 'goede werken' genoeg is om eeuwig behouden te worden. De waarheid is dat er juist geen behoudenis is, ook al doen we nog zo ons best om goed te doen. Onze behoudenis is in niemand anders dan Jezus, die de straf van onze zonden gedragen heeft aan het kruis.

Eucharistie viering. Het moet duidelijk zijn dat christenen die vasthouden aan de waarheid van de Bijbel, nooit kunnen samenwerken met een kerk waarin men zo nadrukkelijk afwijkt van de Bijbel. Zelfs de z.g. "Eucharistie" viering die nog het meest vergelijkbaar is met onze Heilig Avondmaal vieringen, is toch niet hetzelfde. De Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat het brood en de wijn van de Heilige Eucharistie, werkelijk veranderen in het lichaam en het bloed van Christus. het gaat er niet om of de gewone gelovige dit ook zo ziet, maar het is wel de officiële leer van de kerk. Deze verandering van brood en wijn wordt transsubstantiatie genoemd. Deze gedachte is echter misleidend en absurd. Brood en wijn hebben slechts een symbolische betekenis, om ons te herinneren aan Jezus lijden en sterven, Jezus heeft gezegd "doe dit tot Mijn gedachtenis" meer niet. (Mat.26:26-28)

Aanstelling van de Paus als hoofd van de kerk. Puur vanuit menselijk oogpunt gezien, kunnen we beslist zeggen dat er ook goede mensen zijn geweest die als Paus van de Rooms-Katholieke Kerk hebben gediend, waaronder Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI. Toch moeten we op grond van de Bijbel, de leer van de Rooms-Katholiek kerk over o.a. de rol van de Paus afwijzen.

Het onderricht van de Rooms-Katholieke Kerk over de Paus is gebaseerd op de volgende uitleg van Matt. 16:18-19:

"En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen".

Men zegt: Christus maakte Petrus de leider van de apostelen en van de kerk, door hem de "sleutels van het koninkrijk" te geven. Daar mee verhief Christus hem en maakte Hij hem de vertegenwoordiger van Christus op aarde, d.w.z. onfeilbaar in zijn woorden en daden, tenminste... wanneer hij vanuit zijn zetel spreekt. Dit vermogen, om op een onfeilbare manier namens de kerk te spreken en te handelen werd aan de opvolgers van Petrus doorgegeven en op deze manier werd de Kerk een onfeilbare gids op aarde gegeven.

Volgens de katholieke leer werd Petrus ook later de eerste Bisschop van Rome. Als Bisschop van Rome oefende hij gezag uit over alle andere bisschoppen en kerkleiders. Petrus droeg zijn apostolisch gezag over aan de volgende Bisschop van Rome en de andere apostelen droegen hun apostolisch gezag ook over aan de Bisschoppen die door hen werden ingewijd. Gebaseerd op de Rooms Katholieke bewering dat er een keten van Roomse bisschoppen bestaat die nooit verbroken kan worden, zeggen zij dat de Rooms Katholieke Kerk de enige ware kerk is en dat alle kerken die het gezag van de Paus niet accepteren zich van de oorspronkelijke en enige kerk, hebben afgesplitst.

Het is duidelijk dat deze leer gebaseerd is op overleveringen en tradities van mensen en niet overeen komt met het Woord van God. Sterker nog, het is onmogelijk om zowel het Woord van God te geloven en de tradities van de RK kerk. God heeft de waarheid gegeven in Zijn Woord en niet in de tradities van mensen.

Jezus heeft in Matt. 16:18-19 zeker niet bedoeld dat Petrus zelf de rots was waarop de kerk (gemeente) gebouwd zou worden. Laat ons niet vergeten dat Petrus kort hierna Jezus zelfs tot driemaal toe verloochende. Wat Jezus bedoelde kunnen we vinden in de tekst hiervoor (vers 16, 17) waar Petrus beleed "Gij zijt de Christus". Wat de Heiland bedoelde is, dat Zijn gemeente gebouwd zal worden op de rots van deze belijdenis, "Gij zijt de Christus". Met de sleutels wordt bedoeld, de macht die we allemaal als kind van God ontvangen, om demonen te binden en mensen te ontbinden, mits we vervuld zijn de heilige Geest en handelen in Zijn naam.

Het gezag van de paus is niet volgens de Bijbel.
Hoewel het waar is dat Petrus centraal stond in de vroege verspreiding van het evangelie, zegt de Bijbel nergens dat hij autoriteit over de andere apostelen of over de gemeente had, de Bijbel toont ons juist dat het gezag van Petrus met de andere apostelen werd gedeeld (Efeziërs 2:19-20) en dat geldt ook voor het gezag om te "binden en te ontbinden" (zie Matteüs 18:15-19; 1 Korintiërs 5:1-13; 2 Korintiërs 13:10; Titus 2:15; 3:10-11).