Leven we vlak voor de wederkomst van Jezus?

Velen verwachten de wederkomst van Jezus Christus binnen 25 jaar.

Maar…wat moet eerst nog gebeuren?
De Bijbel geeft geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." Maar de Bijbel geeft wel inzicht over de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de terugkeer van Jezus en we weten, de meeste van deze gebeurtenissen zijn al vervuld of zullen binnenkort vervuld worden. Hier volgt een overzicht.

Profetie wat al vervuld is en wat nog gaat komen:
- Valse messiassen (Mat.7:22,23; Mat.24:4,5).
Er zijn er al heel wat geweest en voortdurend zijn er mensen die beweren dat ze de Messias zijn. Maar ook zijn er wereld religies, zoals de Islam, Boedhisme en het Hindoeisme, waar leiders zijn die zich als een Messias laten vereren.
- Oorlogen (Mat.24:6).
Is er ooit een tijd geweest zonder oorlog? Twee wereldoorlogen hebben ongekende aantallen slachtoffers gemaakt. Er worden voortdurend oorlogen gevoerd op verschillende plekken in de wereld.
- Hongersnoden (Mat.24:7; Openb.6:6).
Momenteel lijdt 1/3 deel van de wereldbevolking honger en nog eens 1/3 deel leeft in bittere armoede. Door de toenemende ontbossing, met name in grote delen van Afrika, is het te verwachten dat de hongersnoden nog meer zullen toenemen.
- Aardbevingen (Mat.24:7).
Gedurende de afgelopen jaren is door deskundigen een duidelijke toename geconstateerd van het aantal aardbevingen en de hevigheid ervan. Natuurlijk zullen er meterologische oorzaken zijn, maar Bijbels gesproken is het te verwachten dat het proces niet meer te keren zal zijn.
- Geloofsvervolging (Dan.7:21; Mat.24:9; Op.6:9).
Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer mensen om hun geloof vervolgd en gedood dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is de situatie in veel landen zeer ernstig. Ook in het "vrije" westen komen gelovigen steeds meer onder druk te staan. Denk maar eens aan de Joden vervolgingen. Het wereldwijde antisemitisme wordt steeds grimmiger.
- Wetteloosheid (Mat.24:12; 2Thess.2:7-8).
Het westen wordt steeds meer beheerst door het idee dat alles moet kunnen. Op een haast religieuze wijze worden allerlei vormen van tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. Daarnaast zien we het respect verdwijnen en verzet tegen wetten en regels toenemen.
- Evangelieprediking aan alle volken (Mat.24:14).
Het evangelie heeft nog niet alle mensen bereikt, maar met de komst van televisie en internet, gaat het wel steeds sneller. Momenteel worden elke dag miljoenen mensen bereikt met het evangelie.
- Plotselinge wegname van de gemeente
(Gen.5:24; Openb.3:10; Mat 24:40-42). Jezus zal zijn gemeente bewaren voor de oordelen die nog zullen komen over deze wereld, vlak voordat Hij weerkomt. Op dezelfde manier als Henoch werd weggenomen van de aarde, zal Hij Zijn gemeente wegnemen, plotseling. Daarna viert Jezus een groot hemels feest met Zijn gemeente, namelijk de Bruiloft van het Lam (Openb.19:6-10)
- Antichrist (2Thess.2:3-12; Op.13; 1Joh.2:18).
Tijdens dit feest in de hemel, dus nadat de gemeente is weggenomen, breekt hier op aarde de moelijkste periode in de wereld geschiedenis aan, namelijk het antichristelijk wereldrijk van precies 7 jaar. Voorafgaande aan de terugkeer van Jezus met Zijn gemeente hier op aarde, zal er een demonische wereldleider opstaan, die in de Bijbel o.a. genoemd wordt de 'antichrist'. Voorteken van deze periode is natuurlijk, dat de wereld nu al steeds antichristelijker wordt in haar denken, dus de weg wordt bereid voor zijn komst.

De situatie in het Midden Oosten.
Het ontstaan van de staat Israël en alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten wijzen ook sterk naar een spoedige escalatie en een ontknoping door de terugkeer van Messias Jezus. Het volk van Israël zal tijdens de antichristelijke regeerperiode massaal tot bekering komen en daarna door de antichrist vervolgd worden (Rom.11 en Openb.12:16,17). De Bijbel spreekt erover dat de antichrist op de helft van de 7 jaar van zijn regeerperiode, zich als een god wil laten vereren in de Joodse tempel. Dit zal het moment van inkeer zijn voor het volk van Israël, maar tegelijk zal de vervolging heviger dan ooit losbreken. (Mat.24:15-19; 2Thes.2:4; Dan.9:27) Maar Jezus zal terugkomen o.a. om Zijn volk Israël te verlossen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zegt de Bijbel (Zach. 14:3 en 4).