Tekenen die de komst van Jezus aankondigen.

Zie ook aantekeningen over Daniël - KLIK HIER: Korte persoonlijke aantekeningen over de 70ste Jaarweek van Daniël

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus weer zal terugkeren naar deze aarde. Voordat deze allerbelangrijke gebeurtenis zal plaats vinden, spreekt de Bijbel over een periode die 'de laatste dagen' wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld, de laatste periode voordat de menselijke geschiedenis, zoals we die nu kennen zal eindigen. Daarna volgt een nieuwe tijd waarin Jezus zal regeren. Lees het in de Bijbel, want het komt dichterbij.

Tegenwoordig zijn er vele belijdende Christenen die niet geloven in de letterlijke terugkeer van Jezus Christus op aarde en van degene die dit wel geloven, menen velen dat dit nog honderden jaren kan uitblijven. Daar staat gelukkig weer tegenover dat er steeds meer christenen zijn die Jezus wel elk moment verwachten.

De Bijbel vertelt ons ook wat er precies in die tijd van 'de laatste dagen' of ook wel genoemd 'de eindtijd', zal plaatsvinden en het is van groot belang om het nu te bestuderen, want… waarschijnlijk leven we er al midden in.

Met eindtijd wordt dus bedoeld 'de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus'. Deze periode zal gekenmerkt worden door natuurrampen, oorlogen, epidemieën, maar ook liefdeloosheid, rebellie, een losbandige levensstijl en toenemende corruptie. Ook waarschuwt de Bijbel om waakzaam te zijn en erg goed op te letten op deze tekenen want daaraan weten we of de dag van de Heer dichtbij is. Jezus zegt: "als deze tekenen gaan gebeuren, richt uw hoofd dan omhoog want uw verlossing gaat komen" (Lukas 21:28). Met die verlossing wordt weer bedoeld de dag van de komst van Jezus. Jezus zal in een plotseling verborgen moment Zijn Bruid (=gemeente) tot zich nemen (Mat.24:40 – 42 ).

Er zijn genoeg christenen die liever niet nadenken over de terugkomst van Jezus. Men heeft nog zoveel plannen en men moet er niet aan denken dat die misschien niet door kunnen gaan! Men stelt zichzelf gerust door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer, maar dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel op moeten richten, we zien immers wel. Natuurlijk moeten we niet ophouden om plannen te maken, vooral als we nog jong zijn. Uiteindelijk heeft Jezus ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten ook alle onheilsprofeten er naast, die beweren de dag van Jezus komst zelf te kunnen uitrekenen. Alles wat we zelf bedenken aan berekeningen, hoe kunstig het ook bedacht is, heeft geen betekenis en is feitelijk gebaseerd op fantasie. Alleen wat we Bijbels kunnen verklaring heeft betekenis.

Zo heeft God de profeet Daniël, een nauwkeurige profetie gegeven over de eerste komst van de Jezus op aarde en ook hoe het daarna verder zal gaan met het volk Israël. Het is of God ons een kijkje geeft in Zijn agenda, we lezen daarover in Daniël 9. In die profetie wordt ons zelfs een tijdsberekening gegeven, waar we wel degelijk rekening mee mogen houden, want deze getallen worden ons door God zelf gegeven en zijn niet door mensen bedacht.

Lees o.a. wat er staat in Daniël 9:24 – 27
'Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om (Israël) te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de komst van de Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.

Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.'

Een beknopte uitleg van deze belangrijke profetie wordt hier weergegeven:
Uit vers 24 verstaan we dat God speciaal voor het Joodse volk een periode van 70 'weken' heeft vastgesteld. waarbinnen Hij een speciaal plan gaat uitvoeren.

Eerst even iets over de betekenis van de 'weken' die hier genoemd worden. Het heeft niets te maken met ons normale woord 'week', want dan gaat het gewoon over 7 dagen. In de Hebreeuwse grondtekst staat in feite niet het woord 'weken'. Nee er staat 'zevens', het gaat hier dus totaal om 70 zevens, dat komt neer op 70 x 7 jaar = 490. Dit nu wijst op een periode van 490 jaar, waarin God Zijn plan met Israël gaat uitvoeren.

Om de profetie goed te begrijpen moeten we ook in gedachte houden, de geschiedenis van Israël tot aan Daniel's profetie. Daniël bevond zich toen nog in de Babylonische ballingschap. Gedurende een periode van 490 jaren weigerde Israël de z.g. sabbatsjaren* te vieren, die God hun in Leviticus had opgedragen. Ze waren daarin dus God ongehoorzaam geweest.

*Een sabbatjaar was elk zevende jaar. Het land moest dan onbebouwd blijven, schulden werden kwijtgescholden en slaven werden vrij gelaten (Lev.25:1-7). God had dit zo ingesteld om het land rust te geven en om te voorkomen dat de grond uitgeput zou raken. Daarnaast moest er hoop blijven op vrijheid, voor slaven en gevangenen, die vanwege schulden vast zaten. God is een liefdevolle en barmhartig God.

Vanwege hun ongehoorzaamheid m.b.t. die sabbatsjaren, liet God hen gedurende 70 jaar in ballingschap gaan (Lees Jer.25:8-14). Dus, na precies 490 jaren van ongehoorzaamheid, gingen ze in de Babylonische ballingschap en moesten ze a.h.w. geforceerd deze 70 sabbatsjaren naleven, want het land zou namelijk woest en ledig blijven, tot na 70 jaren van ballingschap. In de dagen van Daniël liep deze periode van 70 jaar Ballingschap echter ten einde.

En precies in die tijd kwam de engel tot de profeet Daniël (Daniël 9) en kondigde een nieuwe periode aan van 490 jaar, waarin God zich bezig zou houden met Israël. Die periode zou zich weer uitstrekken over hetzelfde aantal jaren als dat van de overtredingen van het sabbatsjaar (zie ook schema hieronder).We moeten de profetie dan als volgt lezen.
Vanaf het moment dat Israël de opdracht kreeg om weer terug te keren uit Ballingschap en om Jeruzalem weer te herbouwen, tot aan de komst van de Messias, die ook voor de zonden van de wereld zal sterven, zullen precies 7 + 62 = 69 weken (zevens) verlopen. Dat zijn dus 69 x 7 = 483 jaar. Deze tijd zou het dus nog duren voordat Jezus de Messias kwam (zie Daniël 9:25).

Daniël is dus in feite in deze profetie iets heel bijzonders geopenbaard, namelijk wanneer Jezus in Zijn eerste komst op aarde zou komen. De mensen van toen, die de profetische boeken bestudeerden, konden dus eigenlijk vrij precies weten wanneer de Messias zou komen.

En we weten nu, dat de geschiedenis van Israël exact is verlopen zoals het in de profetie van Daniël voorzegt is, feitelijk verbazingwekkend precies. Kennelijk was het dus Gods tijdsrekening en die klopt altijd. Precies 483 jaar later begon Jezus als de gezalfde Zijn bediening op aarde. De profetie vertelt ons precies wat er met Jezus (de Messias) zou gaan gebeuren. Jezus is namelijk na die 69 weken = 483 jaar gekruisigd (lees vers 26). Zie ook het schema hieronder.

De laatste 7 jaar of wel de 70ste week komt nog.
De eerste 7 weken en de daarop volgende 62 weken vinden we genoemd in Daniël 9:25, 26. Daarna lezen in vers 27 over wat er plaats zal vinden in de 70ste week. Tussen de 69 weken en de 70ste week ligt een periode van ongeveer 2000 jaar, waarin God zich richt op de heidenvolkeren. Uit de volkeren komt de gemeente voort, die straks ook als een bruid zal zijn voor Jezus, die als de hemelse bruidegom is (Efez. 5:32, 2 Kor. 11:2). Het wachten is op het moment dat dit werk voltooit is en Jezus Zijn bruid zal roepen.

Mat.25:6 'En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet'.
Mat.25:10 'Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten'.

Dan zal de gemeente plotseling weggenomen worden van de aarde en verenigd worden met haar Bruidegom, Jezus. Op dat moment kan het hemels feest van de bruiloft van het Lam, in de hemel beginnen. (Lees Mat.24:40, 41, 42 en Openb.19:7, 9)

Direct nadat de gemeente van de aarde is weggenomen, breekt ook de 70ste week van Daniël profetie aan. Dat zal een tijd van grote verdrukking voor de wereld zijn en met name voor Israël (Lees Mat.24: 15-22).