Vluchtelingen crisis, teken van de eindtijd.

Tijd waarin wij leven.
De Bijbel staat vol met woorden die ons waarschuwen om alert te zijn op de tijd waarin we leven. De reden is dat God ons wil waarschuwen voor het naderend einde van deze tijdsbedeling en de grote dag van de terugkeer van Jezus Christus.

De levende God, Schepper van hemel en aarde, heeft zichzelf geopenbaard in onze wereld. Hij kwam vanuit de tijdloze eeuwigheid in Christus binnen onze werkelijkheid hier op aarde. Hij werd gekruisigd, begraven en stond ook weer op uit de dood, waarna Hij naar de hemel is opgevaren en… vanwaar Hij volgens de Bijbel ook weer zal terugkomen. Zijn terugkeer zal eveneens het einde betekenen van alle machthebbers en koninkrijken in deze tijd (Lees over de droom van Nebukadnezar in Dan.2:36 e.v.). Tegelijk is het 't begin van een nieuw koninkrijk waarin Jezus alleen zal regeren.

God waarschuwt in Zijn grote liefde, door tekenen die te lezen zijn in veel profetieën in de Bijbel en die ons zeggen dat die dag van Jezus wederkomst dichterbij gaat komen. Nu, wat betreft deze profetieën kunnen we zeggen dat, alhoewel we nog niet alles tot in detail weten, we wel zien dat er steeds meer puzzelstukjes langzaam op hun plaats vallen. Het is alsof we in de verte kijken naar de horizon. Je kunt nog niet alles al precies onderscheiden, maar naarmate het dichterbij komt wordt het duidelijker.

In ieder geval, het moet in deze tijd voor de biddende Bijbellezer duidelijk zijn, dat er om ons heen dingen gebeuren die passen in het plan van God met deze wereld.

Arabische lente.
Zo horen we in deze tijd van de z.g. Arabische lente, d.i. de opstand in de Arabische landen om hun dictators af te zetten. Om die reden woedt er vandaag ook een hevige burgeroorlog in Syrië en is ook IS ontstaan, die een totalitaire Islamitische staat nastreeft in het Midden Oosten.

Maar ook dit past ergens in het plan van God. Mogelijk is de enige reden hiervoor, dat de weg moet worden vrijgemaakt voor de komst van de z.g. Nieuwe Wereld Orde, onder leiding van de door de Bijbel geprofeteerde laatste wereld dictator, de antichrist (Lees wat Jezus zegt in Mat.24:15-22). Om die reden ook, volgt dan momenteel in het Midden-Oosten de ene crisis op de andere.

Vroeger was het allemaal ver van ons bed, we lazen er wel van in de krant of we zagen het op de TV, maar het gebeurde ver van waar wij leefde, het leek een andere wereld dus. Maar dat verandert nu in een snel tempo. We zien op dit moment dat de oorlog in deze Islamitische landen er toe leidt dat er een tsunami aan vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken in de meer welvarende Europese landen. Momenteel vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats, van het Midden Oosten naar Europa en dit zal zeker tot grote veranderingen gaan leiden in Europa. Mensen die dat willen ontkennen zijn o.i. toch wat naïef.

En natuurlijk is het te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken en ook dat veel Europese landen om humanitaire redenen, alles zullen doen om deze mensen te helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen. Maar het is duidelijk dat de meeste van deze mensen (90%) Islamitisch zijn. En natuurlijk…we moeten daar ook weer niet op voorhand al conclusies aan verbinden. Maar…. het is toch wel zeker dat ook dit te maken heeft met het plan van God met de wereld in deze eindtijd. In ieder geval is de nu steeds toenemende stroom van ruim één miljoen mensen, die via de middellandse Zee naar Europa komt, overwegend Moslim.

Daarbij komt dat het te verwachten is, dat (ondanks tegenstand van sommige landen) het Islamitische land Turkije toch, op termijn lid zal worden van de Europese Unie. Omdat het hier gaat om een enorm land met veel erdohaninwoners, zal hun invloed in Europa absoluut van grote betekenis zijn. En…het is te verwachten dat dit ook voor ons land van grote invloed zal zijn, want ook nu al zien we dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering en ze worden ook zo nodig benaderd.

Daarnaast hebben de westerse mogendheden een z.g. nucleair akkoord gesloten met Iran, met de bedoeling om de atoombewapening van Iran tegen te gaan en tegelijk de economische sancties op te heffen. Want op die manier kan men weer handeldrijven met dit land. Men vergeet echter dat Iran een onbetrouwbare partner is. Zodra de economische banden goed zijn aangehaald, zal het Islamitisch Iran z'n ware aard tonen. Vanwege economische belangen zal het westen dan geneigd zijn zich te laten chanteren.

Natuurlijk, alles is nog niet duidelijk, maar zeker is dat de ware betekenis van al deze ontwikkelingen in de nabije toekomst steeds duidelijker gaan worden.

Europa is in een sneltreinvaart op weg is naar één Europa en alles wordt voorbereid zodat straks de nieuwe leider, waar de Bijbel van spreekt (Lees Openb.13 en 17), zal kunnen opstaan. Die leider wordt genoemd de antichrist, die aanvankelijk ook wereldwijd geaccepteerd zal worden.

Antichristelijk rijk.
In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd doorantichristrijk coalitie van tien leiders en is waarschijnlijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13). Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist tijdelijk een eind maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. Vermoedelijk zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal in ieder geval worden geroemd als een groot vredestichter en misschien wel in aanmerking komen voor de nobelprijs voor de vrede.